Company

 


บริษัท จีไอเอส จำกัด

แผนก Telematics

อาคารสาธรนคร 100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: 0-2636-8421, แฟกซ์: 0-2266-9949,
Customer Care: 0-2266-9944
e-mail: customerservice-gps@cdg.co.th
Website: www.cdg.co.th

N13° 43.380 E100° 31.813

บริษัท จีไอเอส จำกัด

หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางด้าน IT
สัญชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534


จีไอเอส เป็นบริษัทผู้นำที่ให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System อย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่น ในการให้บริการแบบ One Stop Services ด้วยความพร้อมในด้านบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และการพัฒนา จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัท จีไอเอส จำกัด กลายเป็นผู้นำในตลาด ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ของเมืองไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าสำคัญๆ ได้แก่ หน่วยงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ขนาดกลางขึ้นไปด้วย ในปี พ.ศ. 2545 เราเริ่มนำเสนอเครื่อง Garmin แบบ Handheld เพื่อใช้ในงานโครงการสำรวจ ต่อมาเราได้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำ GPS เพื่อการนำทางในรถยนต์ (PND) เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีการนำทางด้วยดาวเทียม ผนวกกับข้อมูลแผนที่ประเทศไทยที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นที่มีความละเอียดถูกต้องสูงสุด นับเป็นการร่วมมือกันที่เข้มแข็งก่อให้เกิดกระแสการใช้งาน GPS เพื่อการนำทางอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันนี้