ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ (Lifetime Map Update)

 เงื่อนไขรายการ:

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ นั้นสามารถใช้กับหมายเลขเครื่องที่ร่วมรายการเท่านั้น

3. ไม่สามารถโอน ย้าย จำหน่าย สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ จะถือว่ามีอันสิ้นสุดไปหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรูปแบบในการทำแผนที่ ซึ่งไม่สามารถรองรับกับตัวเครื่องได้ หรือตัวเครื่องไม่สามารถเปิดไฟล์แผนที่รูปแบบปัจจุบันหรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้งานตามปกติได้

 

ขอระงับการให้บริการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ ให้กับหมายเลขเครื่อง S/N ทันทีหากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทำสำเนา ตัด ต่อ จำหน่าย จ่าย แจก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

--------------------

จดหมายข่าว